Wat doen we en voor wie

Wanneer er bij een woning aan de Bildtdijken zwaar achterstallig onderhoud is, kan de stichting behulpzaam zijn. In zo’n situatie komt de kwaliteit van het wonen voor de bewoners onder druk te staan én de uitstraling van de woning heeft een negatief effect op de omgeving en de leefbaarheid.

We leveren bij de aanpak maatwerk afgestemd op de situatie van de woning en de mogelijkheden van de eigenaar.

En voor alle eigenaren aan de Bildtdijken die hun woning passend bij het beschermd dorpsgezicht willen (ver) bouwen, biedt Adema Archtecten in Dokkum de gelegenheid om gebruik te maken van het gratis advies-spreekuur! Voor informatie hierover kunt u bij de projectleider van SHDB terecht (zie contact).

Wat doen we en voor wie
Wat doen we en voor wie

We werken zoveel mogelijk samen met lokale en regionale bedrijven in de gemeente. Ook werken we waar dat zinvol is, samen met andere organisaties zoals de gemeente, Wonen Noordwest Friesland, de provincie Fryslân en initiatieven die raken aan de particuliere woningverbetering.

 

DE SLECHTSTE PANDEN.

De stichting heeft een lijst laten samenstellen van de slechtste panden aan de Bildtdijken. Het is een objectieve lijst waarbij de bouwkundige staat van de woning, het kenmerkende karakter en het effect op de omgeving is meegewogen. Er is vooral gekeken naar de woningen op de dijk (meestal aan de noordkant) die tussen de vaart en de sloot gelegen zijn. De eigenaren van de woningen van deze lijst worden actief door de stichting benaderd en er zijn dan de volgende mogelijkheden:

1. samen aan de slag

De eigenaar kan samen met de stichting een verbeterplan (laten) maken. Vanzelfsprekend kan de eigenaar desgewenst het aanpakken van de woning zelf organiseren en uitvoeren. In de meeste gevallen komt er professionele hulp van de stichting aan te pas. Er wordt met de eigenaar gekeken wat de grootste bouwkundige problemen zijn en welke aanpassingen nodig zijn. Dit wordt samengebracht in een concreet plan van aanpak.

Samen met de eigenaar/bewoner wordt dan gekeken wat de uit te voeren werkzaamheden kosten en wat de financiële mogelijkheden van de betrokkene(n) zelf zijn. De stichting kan en zal onder voorwaarden financieel bijspringen tot een omvang die -gegeven de hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden en de waarde- maatschappelijk en economisch verantwoord is.

2. aankopen

Mogelijk geeft de bewoner/eigenaar er de voorkeur aan om het pand aan de stichting te verkopen zodat deze het kan opknappen. De stichting zet dan een taxateur in om de feitelijke waarde van de woning te bepalen. Na renovatie is de woning weer voor permanente bewoning geschikt en beschikbaar in de markt.

3. verhuurde panden

Het kan ook zijn dat een slecht onderhouden pand niet door de eigenaar wordt bewoond en wordt verhuurd. Dan is er sprake van commerciële aanwending van de woning. De stichting kan in deze situatie alleen van dienst zijn onder bijzondere voorwaarden. Dit zal vrijwel altijd betekenen dat de stichting tot aankoop van het pand wenst over te gaan om haar doel te bereiken.

 

WONINGEN DIE NIET ZIJN GESELECTEERD.

De stichting wil graag in de volle breedte bijdragen aan het herstel en behoud van de kwaliteit van de woningen aan de Bildtdijken. We zullen daarom van tijd tot tijd voor een bredere groep informatie geven over hoe dat het beste kan.

SHDB wil graag dat de Bildtdijken mooi blijven en mooier worden. Niet alleen door de slechte woningen op te knappen. We willen ook graag eigenaren van andere dijkwoningen en hun aannemers, stimuleren en inspireren om hun woning zo op te knappen, dat dit bijdraagt aan het cultuurhistorisch waardevolle beeld van de Bildtdijken. 

De dijkhuizen hebben hun eigen geschiedenis: vormen en materiaalgebruik zijn niet toevallig ontstaan maar in samenhang met in de streek beschikbare materialen en geld.

Adema-archtecten hebben in samenwerking met SHDB een zogenaamd Inspiratiedocument opgesteld. In dit document zijn 'plaatjes'  en informatie te vinden over wat kenmerkend is aan de Bildtdijken en haar dijkhuizen. Ook worden tips en details gegeven over wat wel en niet te doen bij verbouwingen. Er zijn ook voorbeelden gebruikt uit de praktijk van SHDB.

Door te klikken op Inspiratiedocument Bildtdyken kunt u het document in een nieuw scherm inzien. 

 

Architectenspreekuur

Ook is het mogelijk om vrijblijvend gebruik te maken van het spreekuur van de architect waar de stichting mee samenwerkt. Hebt u daar belangstelling voor, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens onderaan deze pagina).